പെരുന്നാള്‍ പിറ

പെരുന്നാള്‍‌ ആശംസകള്‍

പുയ്യാപ്ല അവധിക്ക് വരുന്നു, പെരുന്നാളാഘോഷിക്കാന്‍‌..!!!!
അതോണ്ട് ച്ചിരി തിരക്കിലാണേ...
എല്ലാവര്‍ക്കും ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ ആശംസിച്ചു കൊണ്ട്,
സുമയ്യയും നാലു പെണ്‍കുട്ടികളും


 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates